رفتن به محتوای اصلی
x

مداخلات لازم از كودكي تا بزرگسالي

قبل از تولد:

- مراجعه به تيم شكاف كام و لب

- تشخيص و مشاوره ژنتيك

- توجه به جنبه هاي روانشناختي

- فراهم كردن راهنمايي هاي تغذيه

- ايجاد برنامه تغذيه

تولد تا ۱ ماهگي:

مراجعه به تيم شكاف كام و لب (اگر قبلاً انجام نشده)

- تشخيص و مشاوره ژنتيك

- توجه به جنبه هاي روانشناختي

- فراهم كردن راهنمايي هايي در مورد تغذيه و كنترل رشد

۴-۱ ماهگي:

- چك كردن تغذيه و رشد

- ترميم شكاف لب و گذاشتن VT

- چك كردن گوش ها و شنوايي( هر ۶ ماه يكبار تا بزرگسالي)

- دريافت مشاورات گفتار و زبان

۱۵- ۵ ماهگي:

- چك كردن تغذيه ، رشد و تكامل

- چك كردن گوش ها و شنوايي

- ترميم شكاف كام + VT (اگر قبلاً انجام نشده)

- فراهم نمودن راهنمايي هاي بهداشتي دهاني

- دريافت مشاورات گفتار و زبان

۲۴-۱۶ ماهگي:

- ارزيابي گوش ها و شنوايي

- ارزيابي گفتار و زبان

- چك كردن تكامل

۵ - ۲ سالگي:

- ارزيابي گفتار و زبان ، درمان بي كفايتي ساختماني دريچه كامي-حلقي (جراحي ثانويه كام)

- چك كردن گوش ها و شنوايي

- در صورت لزوم شروع برنامه ي گفتار درماني در ۵/۲ سالگي _ هفته اي سه بار (حداقل)

- ارزيابي دندان ها

- ترميم دوباره بيني/لب قبل از مدرسه

- ارزيابي تكامل و سازگاري روانشناختي

۱۱ - ۶ سالگي:

- ارزبابي گفتار و زبان ، درمان بي كفايتي ساختماني دريچه كامي-حلقي

- ارزيابي دندان ها

- چك كردن گوش ها و شنوايي

- مداخله هاي ارتودنسي

- پيوند استخوان آلوئلار

- ارزيابي سازگاري روانشناختي/مدرسه

۲۱-۱۱ سالگي:

- جراحي فك ، جراحي پلاستيك بيني (اگر لازم است)

- پروتز هاي ارتودنسي (اگر لازم است)

- ارزيابي دندان ها

- چك كردن گوش ها و شنوايي

- مشاوره ژنتيك

- ارزيابي سازگاري روانشناختي/مدرسه