رفتن به محتوای اصلی
x

روند کار تیم پزشکی

افراد دارای شکاف لب و کام، در اولین زمان ممکن، به دفتر تیم شکاف کام(واقع در کلینیک شکاف لب و کام دانشگاه علم پزشکی اصفهان) ارجاع داده می شوند.

در آن جا پس از تشکیل پرونده درمانی (هم به صورت دستی و هم کامپیوتری)، جهت حضور در جلسه کمسیون پزشکی تیم راهنمایی می شود. در این جلسه، معاینه کاملی از وضعیت بیمار صورت گرفته و متناسب با شرایط جسمی و محیطی، پروتکل درمانی وی با نظر جمعی از پزشکان تیم تعیین و در پرونده درمانی ثبت می گردد.

همچنین مراقبت های لازم مربوط به هر دوره سنی، همراه با کتابچه های آموزشی مورد نیاز به بیمار و یا خانواده وی ارائه می شود.سپس مطابق با روند درمان تعیین شده برای بیمار، ارجاعات به متخصصین جهت انجام اقدامات درمانی صورت میگیرد.

مطابق با استاندارد های تیم، روال درمان بیماران هر ۶ ماه و یا هر ۱ سال توسط کارشناسان تیم پیگیری شده و بر حسب نیاز، زمان شرکت در جلسات بعدی کمسیون پزشکی تیم برای بیمار تعیین می شود.

ضبط نمونه گفتار از جمله اقداماتی است که جهت بررسی و پیگیری کفایت مداخلات درمانی انجام شده بیمار، در فواصل زمانی مشخص در کلینیک انجام می شود و اطلاعات آن به صورت محرمانه و صرفاً جهت استفاده در امور درمانی شخص در پرونده درمانی اش بایگانی می گردد.

توجه: اقدامات درمانی مورد نیاز در هر بازه سنی در منوی آموزش خانواده در قسمت مربوطه آمده است.

تیم پزشکی                تیم پزشکی