پیام بالای صفحه

تیم شکاف لب و کام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

previous pauseresume next

مراقبت های قبل و بعد از عمل

مراقبت های بعد از عمل جراحی

مراقبت های پس از عمل جراحی شکاف لب:

راه هوایی نوزاد را با ساکشن متناوب ترشحات بینی و دهان بعد از عمل باز نگهدارید.

محل عمل از نظر خونریزی کنترل و بررسی گردد.

مراقبت های قبل از عمل جراحی

بعد از زایمان ضمن توجه پرستار به نیاز فیزیکی شیرخوار ،باید نیاز های عاطفی والدین نیز در نظر گرفته شود پرستار باید والدین را در ابراز احساسات و نگرانی خود تشویق نماید که در ارتقای وابستگی عاطفی قبل از عمل موثر است .

اشتراک در مراقبت های قبل و بعد از عمل